Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Going to a specific folder in the Bookmarks Menu

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Aleksi Scott

more options

Earlier, when I you wanted to go to a specific folder in the Bookmarks in the Sidebar, you just typed the first letter of the folder. Now, when you do the same, Firefox will type the letter to the search box! Can this be changed?

Earlier, when I you wanted to go to a specific folder in the Bookmarks in the Sidebar, you just typed the first letter of the folder. Now, when you do the same, Firefox will type the letter to the search box! Can this be changed?

Giải pháp được chọn

I think that should still work (works for me).

Did you make sure that the tree area with the bookmarks has focus as it sounds that the search bar has focus ?

You can click at the far left on a line to prevent Firefox from opening the bookmark.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I think that should still work (works for me).

Did you make sure that the tree area with the bookmarks has focus as it sounds that the search bar has focus ?

You can click at the far left on a line to prevent Firefox from opening the bookmark.

more options

Thanks, that was a good advice. I feel stupid. It seems that I can click at the far left. Then the focus is in the tree area and the typed letter goes to the specific folder.