Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I select a default Windows App to open .tg links if the App doesn't appear in the Windows Programs&Files list?

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 307 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dembeleosuna11

more options

So if I try to open a .tg link to a Telegram group I want to join I get a message box asking me what application I want to open the link with. I want to change it from the current one and select Telegram as an app that I've installed from the Microsoft Store, but that doesn't appear on the list when you click browse because it's not a normally installed program in Windows. Is there a way to get access to apps installed through Microsoft Store in order to set them as default apps to open certain links/file extensions through Firefox?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

FredMcD said

Hmmm. Open your File Explorer. Create a new text file. Rename it as '.tg' Right-click and select Properties. Now click on Open With.

This method didn't work because the app doesn't appear in my app list for some reason, however I found a different way to solve the issue (by selecting default by app in the Windows settings menu).

Your suggestion however is a very useful method to solve similar issues in the future and I will surely keep it in mind. Thank you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Select Use Other.

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Select Use Other.

Thank you for the answer but did you read my further description? When I select other it opens a window to let me choose a suitable app but there are no apps visible on there. And when I click browse I can't find the app in the Windows browser because it's not a regular program installed in Program Files, it's an app installed through the Microsoft Store instead.

Được chỉnh sửa bởi Karrie vào

Hữu ích?

more options

Hmmm. Open your File Explorer. Create a new text file. Rename it as '.tg' Right-click and select Properties. Now click on Open With.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

FredMcD said

Hmmm. Open your File Explorer. Create a new text file. Rename it as '.tg' Right-click and select Properties. Now click on Open With.

This method didn't work because the app doesn't appear in my app list for some reason, however I found a different way to solve the issue (by selecting default by app in the Windows settings menu).

Your suggestion however is a very useful method to solve similar issues in the future and I will surely keep it in mind. Thank you.

Được chỉnh sửa bởi Karrie vào

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done.

Hữu ích?

more options

The Whatsapp Gb I'm using can open the default link https://wagbpro.com very good

Được chỉnh sửa bởi dembeleosuna11 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.