Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Downloads menu "Open Containing Folder" opens the file instead :(

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Adam H.

more options

When I download a file and click on the downloads button to bring up the Downloads menu, I often just want to open the Linux Mint file manager in the right folder so I can move the file to a more appropriate place.

In the menu, there's the little button to the right of the listed downloaded file with "Open containing folder", but if I click on that, FF opens the downloaded file, not the file manager.

Obviously this wasn't always like this, but I don't recall doing anything that might have caused the issue. How can I set FF back to the default action of opening the Linux Mint file manager?

Thanks!

Giải pháp được chọn

That could be a Mint thing; I still open the "containing folder". I have to right-click the file to get a menu containing that option. EDIT: i.e. right-click the file name in the downloads list.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

That could be a Mint thing; I still open the "containing folder". I have to right-click the file to get a menu containing that option. EDIT: i.e. right-click the file name in the downloads list.

Được chỉnh sửa bởi TerryN21 vào

Hữu ích?

more options

Thanks! Didn't occur to me to try a right-click.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.