Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recently there has been a 10 second delay when clicking links in firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

It occurs in Safe Mode as well. Is this a man in the middle attack, ISP throttling, or something else?

Whatever it is, it is very irritating. The firefox window freezes for 10 seconds after clicking a link. On Windows 8, Firefox 86.0, 64-bit.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hmm, maybe it's a proxy? You can check that here:

  • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Options
  • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences
  • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences
  • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

In the search box at the top of the page, type proxy and Firefox should filter to the "Settings" button, which you can click.

The default of "Use system proxy settings" piggybacks on your Windows/IE "LAN" setting. "Auto-detect" can lead to a flaky connection. You may want to try "No proxy".

Any difference?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.