Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can you disable image smoothing if firefox?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Super Scooper

more options

Whenever I zoom into images in Firefox (example), the image smoothing makes them look blurry, especially on low resolution images. Is there any way to disable image smoothing of Firefox?

Giải pháp được chọn

Well, hmm, there isn't a built-in setting for this but if there happens to be a style rule in the page to switch from bilinear scaling ("auto") to nearest neighbor scaling ("crisp-edges") then you'll get a different result. As an example, see the attachment.

The style rule for that is:

img {
  image-rendering: crisp-edges !important;
}

More info on this CSS property: https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/image-rendering

You can use an extension like Stylus to inject that change into every page, but I don't know whether you want it on every page or only selected pages. ??

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Well, hmm, there isn't a built-in setting for this but if there happens to be a style rule in the page to switch from bilinear scaling ("auto") to nearest neighbor scaling ("crisp-edges") then you'll get a different result. As an example, see the attachment.

The style rule for that is:

img {
  image-rendering: crisp-edges !important;
}

More info on this CSS property: https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/image-rendering

You can use an extension like Stylus to inject that change into every page, but I don't know whether you want it on every page or only selected pages. ??

Hữu ích?

more options

jscher2000 said

Well, hmm, there isn't a built-in setting for this but if there happens to be a style rule in the page to switch from bilinear scaling ("auto") to nearest neighbor scaling ("crisp-edges") then you'll get a different result. As an example, see the attachment. The style rule for that is:
img {
  image-rendering: crisp-edges !important;
}

More info on this CSS property: https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/image-rendering

You can use an extension like Stylus to inject that change into every page, but I don't know whether you want it on every page or only selected pages. ??

I put the code into stylus, and image smoothing is now disabled. I don't know how to make it inject the code in every page, so I just made it apply to any url that starts with "http". All pages have no image smoothing now, thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.