Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is deleting my history on exit even though the setting isn't enabled

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

For some reason Firefox is deleting my browsing history every time I exit the browser. I do not have the setting enabled to 'Delete cookies and site data when Firefox is closed'.

This seems to have started happening since I told Firefox to 'forget' a couple of sites in my browsing history.

I do not have any external programmes such as antivirus that would delete the browsing history.

What could be causing this?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.