Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When printing bank statement part of document is completely blacked out

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bobcard

more options

I have a problem printing my bank statement using Mozilla Firefox. Portions of the statement (in a table format) are completely blacked out. Other portions of the statement which are also in a table format print tine. I do not have the problem when using Microsoft Edge (same desktop) or Safari (iPad) and I am using the same printer for all three browsers. The statement utilizes Acrobat Reader so I first uninstalled and then reinstalled Acrobat Reader. The problem persisted. Clearly, the problem is with Mozilla Firefox. I have taken all the steps suggested in "Fix printing problems in Firefox" to no avail. This included resetting all Firefox printer settings. Since it is my bank statement I cannot send you a copy of the printout. However, I will say that the Mozilla Firefox print preview does not show any portion of the document being blacked out - it only occurs upon printing and only when using Mozilla Firefox.

Giải pháp được chọn

We don't want you to share your bank statement.

As a workaround, please use the download button on Firefox's PDF viewer to launch the PDF into Acrobat/Reader for printing. (I do this whenever the built-in viewer doesn't do a good job.) That button appears on the viewer's toolbar:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

We don't want you to share your bank statement.

As a workaround, please use the download button on Firefox's PDF viewer to launch the PDF into Acrobat/Reader for printing. (I do this whenever the built-in viewer doesn't do a good job.) That button appears on the viewer's toolbar:

Hữu ích?

more options

Thank you. The workaround was a success. I will try to remember to do this in the future; but, I still don't understand why the initial problem ONLY occurred in Mozilla Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.