Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox call twice .net core on procduction server

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

Hello,

I have an app .net core on production server. When i call my app with chrom,Safari , il works fine. but with firefox il call get/post twice each time,it doesn't happed in dev environment. Here is IIs log :

2021-01-22 08:45:59 172.18.200.5 POST (APP) - 443 - 172.18.200.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:84.0)+Gecko/20100101+Firefox/84.0 (URI) 0 0 64 656 - 2021-01-22 08:45:59 172.18.200.5 POST (APP) - 443 - 172.18.200.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:84.0)+Gecko/20100101+Firefox/84.0 (URI) 200 0 0 718 -

in client side, all requests like fine , they have a status 200

Can you help me ? thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.