Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Manually Added Site Doesn't Stay Pinned To Top Sites

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I decided to install firefox nightly on my windows 10 pro / 64-bit edition laptop early this morning because I already have it installed on two different computers with the exact same operating system installed. On those computers when I pin a desired site they remain there until I decide to manually unpin them. That's not the case with my installation here on my laptop, after having pinned a site the proper way & then going to a different site and upon returning to the original new tab page where I had previously pinned a desired site it no longer appears...why ? Thanks, David

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.