Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

mozilla profile may be missing or inaccessible....windows 7 32 bit.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

each time we try opening mozilla firefox an error message splashes stating profile may be missing or inaccessible.solutions already tried 1)deleted profile.ini file 2)created new profile through firefox.exe -p.. 3)tried uninstalling firefox and reinstalling upgraded version e.g ver 56,65,80 after installation of firefox 80 new error msg comes stating an instance of mozilla firefox is already running it needs to be closed first. 4)even tried to use portable mozilla version 51 . any other solution or advice ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options