Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open Firefox Browser maximized with macOS

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I use Firefox in maximized screen mode in macOS. When closing Firefox and opening again it does not open in maximized mode. Most Mac software opens exactly the way it was closed, Safari for instance. But not Firefox. How can I open Firefox (always) maximized? Note: I don't mean that its size just fills the screen and leaves the menu bar on top. I mean "the macOS maximized way" after pushing the green button, where you have a separate desktop for the app without menu bar visible on top. And I tried editing xulstore.json - with no result. Anyone any idea?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.