Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox lockwise generate password

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Google reports these Mozilla instructions: "To generate a new password

   Click on the password field.
   Right-clickHold down the control key while you click on the password field to open the Context Menu.
   Select Use Generated Password…
   Firefox will generate a password. ...
   Firefox will save the password for this website in Lockwise."

They do NOT work. Both Right-click+Control key while you click on the password field, and Right-click on Password field, to open the Context Menu, does NOT give an option called "Use Generated Password". See attached, duplicate screen shots. Thanks. Mr. Auto-Password.

Google reports these Mozilla instructions: "To generate a new password Click on the password field. Right-clickHold down the control key while you click on the password field to open the Context Menu. Select Use Generated Password… Firefox will generate a password. ... Firefox will save the password for this website in Lockwise." They do NOT work. Both Right-click+Control key while you click on the password field, and Right-click on Password field, to open the Context Menu, does NOT give an option called "Use Generated Password". See attached, duplicate screen shots. Thanks. Mr. Auto-Password.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

To clarify, it's referring to the password field on the sign up page of the website itself, not the Firefox Lockwise page.

more options

This is actually incorrect. "The password field" in this context refers to a password field on a specific webpage, not within Lockwise.