Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

new mac air

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

we would like to migrate firefox from an old mac air to a new mac air. we do not see how to do it. sahara is working fine but my wife says she has bookmarks etc on her old firefox and she wants to transport it too the new mac air

we would like to migrate firefox from an old mac air to a new mac air. we do not see how to do it. sahara is working fine but my wife says she has bookmarks etc on her old firefox and she wants to transport it too the new mac air

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

There are several ways depending. Is the Firefox on the old system the same version as the Firefox on the new?

Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder.

Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder

Linux: Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Directory. To its right press the button Open Directory.

Now Close Firefox. This is your current profile. Copy the folder As Is to a folder on a thumb drive. Then Copy the folder to the new system.

more options

You could also use sync.

more options

Locking this thread. Please continue here: