Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not syncing properly

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
more options

All my bookmarks, theme and extensions are not coming back even after doing the sync. I had to reinstall my firefox due to some issues on my part, however after logging in my add ons did not return as they are supposed