Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes on startup in Windows 10

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I submitted a crash report: bp-28bfafdf-37b2-4a4c-b56d-19c690201216 I cannot start Firefox. It crashes with 30 seconds of attempting to open it. It crashes in safe mode, too. I refreshed Firefox. I have installed the latest Firefox (12/16/2020). I have uninstalled Flash Player. I have rebooted. I have no startup.*.cache file in my profiles directory. I have only startup_shaders. I do have two Firefox\Profiles\*.default-* directories. One was created years ago and the other was created on 10th December.

Giải pháp được chọn

Update McAfee. If the problem continues, disable it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 84.0 Build ID 20201211215739 (2020-12-11) Buildhub data OS Windows 10 OS Version 10.0.18363

bp-28bfafdf-37b2-4a4c-b56d-19c690201216 Signature: strlen | nsComponentManagerImpl::GetServiceByContractID

Uptime 1 seconds

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

EpMPApi.dll = McAfee Endpoint

fcagff64.dll = McAfee Endpoint

fcagcbh64.dll = McAfee Endpoint

fcagpph64.dll = McAfee Endpoint

more options

Giải pháp được chọn

Update McAfee. If the problem continues, disable it.