Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My add-ons tab is not working

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Suddenly i am facing issue with my add-ons tabs when i tries to open it from the settings bar on the top left side or even from the internal options it just shows a blank white page with {about:blank} in the URL bar and {about:addons} in the tab description.

Also that happened when my google search runs very wider as when typing any search in google the URL bar shows {https://cse.google.com/cse?cx=.....} and that is not what i face in the other browsers.

Giải pháp được chọn

Some badly behaved/malware extensions may interfere with using the Add-ons page. FredMcD's suggestion of starting Firefox in its safe mode will disable the extensions so you can use the page in peace.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Please can any one help here i can Google on my Firefox or edit my extensions that way

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Some badly behaved/malware extensions may interfere with using the Add-ons page. FredMcD's suggestion of starting Firefox in its safe mode will disable the extensions so you can use the page in peace.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.