Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HTTP Basic Authentication

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Where does Firefox store credentials of HTTP BASIC AUTHENTICATION ? How to clear the BASIC AUTHENTICATION CREDENTIALS without closing browser?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can try calling up the Clear Recent History dialog, expand the Details section if needed, clear (uncheck) all the check boxes and then check only the "Active Logins" box.

Delete browsing, search and download history on Firefox (see the first two sections)