Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how update firefox to TLS 1.3

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 157 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

could tell me how activate TLS 1.3. I mean where to find the page of the settings which is to use. Thank you in advance Hervé France

could tell me how activate TLS 1.3. I mean where to find the page of the settings which is to use. Thank you in advance Hervé France

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

TLS 1.3 should be enabled since Firefox 60, so with Firefox 83 there shouldn't be a problem.

You can check your browser.

You can check this pref on the about:config page.

  • security.tls.version.max = 4
    1:TLS 1.0; 2:TLS 1.1; 3:TLS 1.2; 4:TLS 1.3;

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".