Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Picture drag and drop no longer works

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tony165

more options

Firefox version - 82.0.03 64bits

I applied the -no-deelevate fix when I last upgraded and that worked ok Yesterday I ran Windows update - always a bad idea I know - and fixed the problems that caused, but now Firefox will no longer allow picture drag and drop. This IS a firefox issue because Chrome still works ok without any elevation command.

I have also done this: browser.launcherProcess - turn off, then turn back on

Any ideas please ?

Firefox version - 82.0.03 64bits I applied the -no-deelevate fix when I last upgraded and that worked ok Yesterday I ran Windows update - always a bad idea I know - and fixed the problems that caused, but now Firefox will no longer allow picture drag and drop. This IS a firefox issue because Chrome still works ok without any elevation command. I have also done this: browser.launcherProcess - turn off, then turn back on Any ideas please ?

Giải pháp được chọn

Problem solved Windows 10 had decided to autostart Firefox - now need a session of registry hacking - so was started without the -no-deelevate fix. I should have noticed this :-( I would stll like to know why Chrome works ok though ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Problem solved Windows 10 had decided to autostart Firefox - now need a session of registry hacking - so was started without the -no-deelevate fix. I should have noticed this :-( I would stll like to know why Chrome works ok though ?