Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox v. 83 login to pages

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hello, i have latest Firefox on Windows 10. I have troubles with login to many pages (etc. Google). I have my login and password correctly in password manager in Firefox and every time when i go to google.com or facebook.com i am sign out and need to sign in, but with two-factor authentication. When i install Fiefox i use this manual to setup for privacy so maybe there is a problem. Can someone help me? Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.