Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Today, the circular reload page icon disappeared in Firefox 83.0

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 10 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

This morning, I still had the icon. I was already running 83.0. Since then, that icon has disappeared. I tried closing and reopening Firefox, but it is still gone. I use that all the time. I don't see any place to restore it. This appears to be an awful bug. The icon used to be next to the Home icon just to the left of the URL bar.

Giải pháp được chọn

You may have removed this icon accidentally from the Navigation Toolbar.

Open the Customize window and set what toolbars (Show/Hide Toolbars) and toolbar items to display.

 • Right-click empty toolbar area -> Customize
 • "3-bar" menu button -> Customize
 • View -> Toolbars
  *you can tap the Alt key or press the F10 key to show the hidden Menu Bar temporarily
 • if missing items are in the Customize palette then drag them back from the Customize window to the toolbar
 • if you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click the Restore Defaults button in the Customize palette window to restore the default toolbar set.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

You may have removed this icon accidentally from the Navigation Toolbar.

Open the Customize window and set what toolbars (Show/Hide Toolbars) and toolbar items to display.

 • Right-click empty toolbar area -> Customize
 • "3-bar" menu button -> Customize
 • View -> Toolbars
  *you can tap the Alt key or press the F10 key to show the hidden Menu Bar temporarily
 • if missing items are in the Customize palette then drag them back from the Customize window to the toolbar
 • if you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click the Restore Defaults button in the Customize palette window to restore the default toolbar set.

Hữu ích?

more options

I don't how it got removed. I had already looked at Customize, but when I looked a second time, it was in the overflow menu which is why I did not see it.

Hữu ích?

more options

There is a "Pin to Overflow Menu" (and a "Remove from Toolbar") in the right-click context menu, so it is likely that you accidentally has clicked this menu item.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.