Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

closing popup last - broken restore previous session

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 6 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp.ewald

more options

When i close my "main" Firefox window and after that the opened popups, this breaks my "restore previous session" setting.

this is not the first time because sometime i forget to close the popups first...

Giải pháp được chọn

Use one of these to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox Title bar to avoid losing important windows because only the last closed window is restored.

 • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
 • Windows: File -> Exit
 • Mac: Firefox -> Quit Firefox
 • Linux: File -> Quit

Firefox can restore by default three closed windows, so you can check "History -> Recently Closed Tabs/Windows".

 • about:config => browser.sessionstore.max_windows_undo
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

i thinks this is wrong and a bug Pinned tap everything lost

Được chỉnh sửa bởi philipp.ewald vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Use one of these to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox Title bar to avoid losing important windows because only the last closed window is restored.

 • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
 • Windows: File -> Exit
 • Mac: Firefox -> Quit Firefox
 • Linux: File -> Quit

Firefox can restore by default three closed windows, so you can check "History -> Recently Closed Tabs/Windows".

 • about:config => browser.sessionstore.max_windows_undo

Hữu ích?

more options

I have set this to 10 and its works well...... i had more then 10 tap.... and firefox can restore them but not if i close this window last?

AH! There was a "Window" with (pgadmin (and 21 Taps more) )

In the past this was better...

Được chỉnh sửa bởi philipp.ewald vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.