Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browsing Instagram without logging in

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I like to browse Instagram with out logging into an account. Before the upgrade to ver83 I was able to do this. I could only view the first few pictures but that was sufficient. Is that no longer possible? Are there config settings that I can change to allow this?

Được chỉnh sửa bởi ciregram vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.