Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

scroll bar - how to change the alternative super thin scroll bar back to the default scroll bar?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 161 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

scroll bar - how to change the alternative super thin scroll bar back to the default scroll bar?

Recently, I was on a web page and did something that caused the scroll bar to change from the default scroll bar to a super thin scroll bar with no up or down arrows at the top and bottom of the scroll bar. How do I make this page look like the default?

scroll bar - how to change the alternative super thin scroll bar back to the default scroll bar? Recently, I was on a web page and did something that caused the scroll bar to change from the default scroll bar to a super thin scroll bar with no up or down arrows at the top and bottom of the scroll bar. How do I make this page look like the default?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Support for the two layout.css.scrollbar pref for color and width has been removed in Firefox 79, so these prefs can no longer be used to prevent websites from modifying the appearance of the scroll bars.

  • layout.css.scrollbar-width.enabled [63-78]
  • layout.css.scrollbar-color.enabled [64-78] (63:colors instead of color)

... You can use code in the userContent.css file to disable this feature.


* { scrollbar-color: auto! important; scrollbar-width: auto !important; }

See: