Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 78.4 upgrade - I am on 68.12.1

more options

I am just wondering about my Firefox browser 68.12.1 as seems like it's locking up more especially when I am deleting files and also saving files to a folder. I went on help and seems like all kinds of problems with those on 78.4 upgrade so just wondering what to do. Stewart

I am just wondering about my Firefox browser 68.12.1 as seems like it's locking up more especially when I am deleting files and also saving files to a folder. I went on help and seems like all kinds of problems with those on 78.4 upgrade so just wondering what to do. Stewart

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Stewart, what kind of problems have you read about?

For reference, this article summarizes some of the key changes between Firefox 68ESR and 78ESR: Firefox for Enterprise 78 - Release notes.