Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

automatic deletion of mail

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Václav Trpišovský

more options

How do I stop mail from being automatically deleted after a period of time?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is not a browser-related issue, but I think I can help you anyway. What mail service are you using? (the website/program you use to display your inbox, or the second half of your email address - after the '@')

Usually, you will need to check auto-deletion settings and/or expand mailbox storage. How to do that depends on your mail service, so reply which one you use.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.