Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lock 'inspector view' when editing the css of an element

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When inspecting an element with the developer tools a very helpful view is shown (see attached). The moment I move my cursor to edit some css, this view disappears. Is there any way to lock this view?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you only move the cursor or drag scroll bar then you should keep this selection. If click to set the focus elsewhere then you lose this selection. Best is to copy info you need to the clipboard via the right-click context menu in the Inspector and save it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.