Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab,Minimize,Maximize,Close disappear and come back

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hello. I recently noticed an issue with Firefox. When I open it the first time, no Tab is showing and neither is Minimize, Maximize and Close on the top right. If I close the browser and reopen it, those 4 things that were missing, come back. I noticed a little bit later, that if I keep closing and reopening it, those 4 things keep disappearing the 1st,3rd,5th,7th,9th time I open the browser after closing it. So, as you see it's like a cycle. Other than this issue I really like Firefox. I've been using Firefox for years.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi ocean-guy, when you get the window with the invisible or offscreen title bar, could you try switching its mode between maximized and resizable? You can do that by first pressing Alt+Spacebar and then clicking either Restore or Maximize (one will be grayed out). Does either mode work better than the other?

If Alt+Spacebar doesn't give you any response could you check whether Firefox is in its full screen view? The F11 key switches between regular and browser full screen views. (This is different from the full screen view that pages can invoke where the Esc key cancels it.)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, ocean-guy It would be disastrous if one of the tabs has an important webpage that is based on session and cannot be restored by reloading or refreshing the page.

Được chỉnh sửa bởi Henry.M vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi ocean-guy, when you get the window with the invisible or offscreen title bar, could you try switching its mode between maximized and resizable? You can do that by first pressing Alt+Spacebar and then clicking either Restore or Maximize (one will be grayed out). Does either mode work better than the other?

If Alt+Spacebar doesn't give you any response could you check whether Firefox is in its full screen view? The F11 key switches between regular and browser full screen views. (This is different from the full screen view that pages can invoke where the Esc key cancels it.)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.