Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox 90 no window buttons on Windows 7

  • 9 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 142 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Updating to FireFox 90, I notice the maximize, minimize and close buttons have disappeared on Windows 7. Anyone else seeing this?

Giải pháp được chọn

I use Windows 7 and the maximize, minimize and close buttons disappear for me as well, when I use the Firefox Alpenglow theme that comes with Firefox or any added theme I've tried in Firefox 90, including "Solid" themes like Proton Colors, Polynial design, Classic Blue and Dark Blue. The problem disappears when I switch to the System, Light, and Dark themes that come with Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Seems to be a problem with themes. If I turn themes off, the buttons appear.

Hữu ích?

more options

Another Windows 7 user mentioned that animated themes have this problem, but they are able to use other themes.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I use Windows 7 and the maximize, minimize and close buttons disappear for me as well, when I use the Firefox Alpenglow theme that comes with Firefox or any added theme I've tried in Firefox 90, including "Solid" themes like Proton Colors, Polynial design, Classic Blue and Dark Blue. The problem disappears when I switch to the System, Light, and Dark themes that come with Firefox.

Hữu ích?

more options

I was able to solve work around the problem by switching my Windows theme in Control Panel -> Personalization. I had been using an Aero theme. After changing to a Basic Windows 7 theme, all of my Firefox 90 themes are working.

Not really a solution as I prefer Windows Aero themes. (I tried disabling transparency but it didn't help.)

Được chỉnh sửa bởi AliceWyman vào

Hữu ích?

more options

Any real solution or fix for this problem?

Hữu ích?

more options

AliceWyman said

. . . the maximize, minimize and close buttons disappear for me as well, when . . .

Have you filed a bug report?

Hữu ích?

more options

See also:

  • 1715944 - [win7] Changing OS theme with Firefox opened displays a grey bar over browsers controls when changed to Aero theme or black bar near buttons for other themes

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)


https://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?query_format=specific&order=changeddate%20desc%2Cbug_id%20desc&chfieldto=Now&chfieldfrom=2021-01-01&content=Aero

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

FredMcD said

AliceWyman said

. . . the maximize, minimize and close buttons disappear for me as well, when . . .

Have you filed a bug report?

No, I didn't.

By the way, I decided to keep using a Basic Windows 7 theme, which doesn't have the "missing maximize, minimize and close buttons" bug with added themes. All windows open faster now with the Basic Windows 7 theme compared to Aero, even when opening other applications like SeaMonkey, which used to take a long time to load.

Hữu ích?

more options

AliceWyman said

I decided to keep using a Basic Windows 7 theme, which doesn't have the "missing maximize, minimize and close buttons" bug with added themes. All windows open faster now with the Basic Windows 7 theme compared to Aero

Interesting.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.