Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Have two Firefox in my app list in Windows 10

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I have two Firefox app in my app list. When I open the top one, the one I have pinned on the taskbar I have a theme add on. The second one on the list has no theme. When I looked in my programs there is only one. My question how do I remove the extra Firefox from the app list? Also, how do I save my info for Firefox? Thanks, Carol

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.