Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't play any live video streams.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi demonchild_2004

more options

Hi, Since yesterday Firefox won't play any live video streams on any website. An HTML5 error message shows up.

I've tried upgrading Firefox, disabling Add ons, starting in safe mode, completely uninstalling and starting from scratch and installing and deleting Adobe flash as a last resort.

I made sure everything was up to date on my laptop and they play no problem on other browsers. I just can't work out what's wrong with Firefox.

Giải pháp được chọn

I think I've done it.

I ran Revo Uninstaller pro and deleted every Firefox file and folder. Then re-installed, it got stuck and said Firefox was not designed to run on this version of windows (windows updated the day I started having problems) and to contact the system administrator. I closed that and downloaded a different copy of Firefox when prompted. The message came up again so I closed it and it installed no problem.

I can now view any live streaming on any website.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What error message do you get ?

Can you attach a screenshot?


Are there messages in the Web Console about this issue ?

Hữu ích?

more options

I have attached a couple of images of error messages from different websites with live streaming.

There isn't an error message on Twitter, it just doesn't play any videos and flashes an image from the start of the video repeatedly.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I think I've done it.

I ran Revo Uninstaller pro and deleted every Firefox file and folder. Then re-installed, it got stuck and said Firefox was not designed to run on this version of windows (windows updated the day I started having problems) and to contact the system administrator. I closed that and downloaded a different copy of Firefox when prompted. The message came up again so I closed it and it installed no problem.

I can now view any live streaming on any website.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.