Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hik Vision No plugin detected.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Can anyone help. I get the following error, I've added codec to my Linux OS but while using Firefox to login to my Hik Vision camera IP I get No plugin detected.

In the suppliers help I get works with Windows and Firefox 52 and above.

I'm on Linux Pop OS using Firefox 81.0.2 (64-bit)

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Do you know what Plugin it is trying to run? Firefox 53-82 only supports the Flash plugin; it doesn't run manufacturers' proprietary plugins.

Hữu ích?

more options

Thanks for responding. no it just says download the plugin but it's referring to windows only.

How do I check I have the latest flash plugin?

Hữu ích?

more options

That doesn't sound very promising if their only download is for Windows (DLL file).

For Flash, you could try Adobe's test page here:

https://helpx.adobe.com/flash-player.html

See also: Install the Flash plugin to view videos, animations and games

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.