Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Master Password to not be asked all the time

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 89 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Caroline

more options

How can i set firefox to not ask me every day to enter my master password but only when someone wants to see a password ?

Giải pháp được chọn

Quote: We all use same account

Is this the same Windows account or the same Firefox account ?


If all use the same Firefox profile folder then all need to enter the primary password if they need to start Firefox. If they use the same profile and thus can have access to the same logins in Lockwise then you can consider to leave Firefox open and possibly use "Clear Recent History". If the other use their own profile then they will have their own primary password.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Are you possibly using Sync to sync the logins as that can be a reason to ask for the Primary/Master Password on startup ?

This is because the credentials to login to the Sync account are stored in the Password Manager and you need to unlock the passwords to be able to reconnect.

Hữu ích?

more options

Every time ? I have 5 computers were people work every day. I have to put everyday the password to each one of them ?

Hữu ích?

more options

If you close Firefox on a computer (device) then you need to enter the primary password if you restart Firefox. If others use the same Windows user account and the same Firefox profile then there are no other options.

Hữu ích?

more options

We all use same account. If i enter the primary password in one of them will also the others need it ?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Quote: We all use same account

Is this the same Windows account or the same Firefox account ?


If all use the same Firefox profile folder then all need to enter the primary password if they need to start Firefox. If they use the same profile and thus can have access to the same logins in Lockwise then you can consider to leave Firefox open and possibly use "Clear Recent History". If the other use their own profile then they will have their own primary password.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

I'm constantly being asked for the primary password ... seems like every 10 min or so. How do I fix it where it stops asking all the time, and just asks when I first logon?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.