Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

download firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

it continues too download but I cannot find the browser

it continues too download but I cannot find the browser

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you using Firefox or another program for the download? What are you downloading? Did you check the download folder being used?

more options

Your User Agent (from more system details): Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 13310.93.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.133 Safari/537.36

You appear to be running ChromeOS. Maybe something here will help:

Được chỉnh sửa bởi AliceWyman vào