Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

userChrome.css to disable blue highlight marker on active tab

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 13 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I am using tab-on-bottom code in userChrome.css that I got from the web.

1. There is a highlight feature of the tabs. A mouse-over will do a subtle enhancement of the top portion of the line delineating of the tab. 2. The active tab has a blue bar at the top portion of the line delineating the tab.

I want both to go away. I have code to highlight the background color of the active tab and need no other highlight function.

The userChrome.css is below.

Thanks, Gert

/* TABS: bottom - Firefox 65 and newer; should for now work with XUL @namespace */


 1. TabsToolbar {
 -moz-box-ordinal-group: 1000 !important;
 display: block !important;
 position: absolute !important;
 bottom: 0 !important;
 width: 100vw !important;

}

 1. tabbrowser-tabs {
 width: 100vw !important;

}

 • |*:root:not([chromehidden*="toolbar"]) #navigator-toolbox {
 padding-bottom: calc(var(--tab-min-height) + 1px) !important; /*adjust*/

}

/* position Tab bar with Menu bar and Title bar hidden for Firefox 65-73 - omit in Firefox Nightly */

 • |*:root[tabsintitlebar]:not([inFullscreen="true"]):not([sizemode="maximized"])
 1. toolbar-menubar[autohide="true"] ~ #xTabsToolbar{
 bottom: var(--tab-min-height) !important;
 padding-top: calc(var(--tab-min-height) - 0px) !important; /*adjust*/

}

/* TABS: height */

 • |*:root {
 --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important;
 --tab-min-height: 30px !important; /*adjust to set height or omit to use density*/
 --tab-min-width: 80px !important; /*adjust to set width or omit to use default*/

}

 1. TabsToolbar {
 height: var(--tab-min-height) !important;
 margin-bottom: -0px !important; /*adjust*/
 background-color: #F5F6F7 !important;

}


/* caption buttons - hide */

 • |*:root[tabsintitlebar]:not([inFullscreen="true"])
#toolbar-menubar[autohide="true"] ~ #TabsToolbar
.titlebar-buttonbox-container {display: none !important;}

/* Change Color of active tab */ .tab-background[selected="true"] {

  background-color: #A8FFAD !important;
  background-image: none !important;

}

/* Rounded corners on tabs firefox 58 */ /* http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=38&t=3037688# */ .tabbrowser-tab::after, .tabbrowser-tab::before {

 border-left: none !important;

} .tab-background {

 border-radius: 6px 6px 6px 6px !important;
 border-image: none !important;
 border-left: 1px solid !important;
 border-right: 1px solid !important;
 border-top: 1px solid !important;
 border-width: 1px !important;
 border-color: #000080 !important;
 background-attachment: none!important;
 background-color: #DAD7D0 !important;
 background-image: none !important;

}

/* Menu bar (File Edit View) height and background color */

 1. toolbar-menubar, #menubar-items, #main-menubar {
 height: 30px !important;
 background-color: #DAD7D0 !important;
 background-image: none !important;
 font-size: 14px !important;

}

/* Menu bar (File Edit View) text color */ .menubar-text, .tabbrowser-tab:not([selected="true"]) tab-label {

 color: #080808 !important;

}

/* Use Normal top and bottom padding for Compact */

 1. PlacesToolbarItems .bookmark-item {
 padding-top: 10px !important;
 padding-bottom: 6px !important;

}

Được chỉnh sửa bởi drgert1 vào

Giải pháp được chọn

Hi Gert, you can put <pre> before and </pre> after blocks of CSS here to avoid interpretation as wiki markup.

The selector for the line at the top of each tab is very sensibly named: .tab-line

To suppress that you could try either:

.tab-line { opacity: 0 !important; } .tab-line { background-color: transparent !important; }

Was that it?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Gert, you can put <pre> before and </pre> after blocks of CSS here to avoid interpretation as wiki markup.

The selector for the line at the top of each tab is very sensibly named: .tab-line

To suppress that you could try either:

.tab-line { opacity: 0 !important; } .tab-line { background-color: transparent !important; }

Was that it?

Hữu ích?

more options

Yes, both work.

Just wondering, is there a comprehensive list of UI objects with tutorial how to control them?

Cheers, Gert

Hữu ích?

more options

There's definitely nothing official, and things change often, so any list would age rapidly. You could do what many people do and become comfortable poking around using the Browser Toolbox. https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Browser_Toolbox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.