Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Nested scroll always top when print

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan Watt

more options

When I print the resulting web page in Chrome, it maintains the scroll position of the inner div. But when I do the same in Firefox, it always scrolls the inner div to the top.

Is this an issue with Firefox? Is there a way for me to maintain the scroll position?

Code example: [https://jsfiddle.net/toanspro/Lhfoqdm.../1/]

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Yes, this is an issue in Firefox. The issue is tracked by this bug report: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=659715

I don't believe there's a way for users to maintain the scroll position, unfortunately.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.