Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF 82.0b3 (64-bit) on OSX, Unable to log into Apple Developer account

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

For some reason I can't log into Apples online developer site,


FF says

To protect your security, idmsa.apple.com will not allow Firefox to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.

which takes you to https://idmsa.apple.com/appleauth/auth/signin?widgetKey=92f19b477c5c9be6ab17f3ec2b1b2b7db4d00a9a8c973e3d6c90dac08b91de71&language=GB-EN&iframeId=daw-73c470e4-b981-4226-ba0b-64a0627e5217&appId=632

All I get is a blank page.


If I do this on the Chrome browser it works

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.