Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable To Update Firefox 72.0.1

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am using Windows 7 Home and Firefox 72.0.1. When I try to update Firefox to a later version, it stops working on my computer, and plays dead. Is there a way to fix this frustrating problem? Your assistance will be much appreciated.

I am using Windows 7 Home and Firefox 72.0.1. When I try to update Firefox to a later version, it stops working on my computer, and plays dead. Is there a way to fix this frustrating problem? Your assistance will be much appreciated.

Giải pháp được chọn

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/