Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Installing search engines from Mycroft Project not working

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 384 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Marcos

more options

I've tried to install several search engines via Mycroft Project to use them through the search bar but that doesn't seem to be working.

I don't get any notice, it just doesn't work.

Also, one of the search engines I've been using (Twitter) seems to have disappeared from my browser. That's what got me to try to install it again, with no luck so far.

(I've dowloaded Firefox Nightly, installed it from scratch, and seem to have the problem.)

Giải pháp được chọn

Yes, this feature is removed in 78.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, this feature is removed in 78.

Hữu ích?

more options

Thanks a lot for your answer, TyDraniu.

Do you know if there is any alternative to Mycroft?

The ability to use different search engines easily from the search bar is one of the reasons Firefox is so useful for me.

Hữu ích?

more options

Hi Marcos, the window.external.AddSearchProvider() function no longer works in Firefox 78+. I emailed Mycroft Project with a suggested patch to their site to integrate with Firefox's built-in Autodiscovery feature (<link rel="search"> tag) so hopefully they will do that. Meanwhile, you can use an add-on to adapt Mycroft to Autodiscovery. Either:

Hữu ích?

more options

Thank you so much, jscher2000.

I've just tried the first method, and it works just fine :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.