Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Using Mozilla.cfg to focus a custom new tab page

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 88 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Vallode

more options

Hi everyone,

I am having trouble getting my custom new tab page to be focused when opened (instead of the address bar).

I am currently using the `autoconfig.js` + `mozilla.cfg` approach to overriding the `AboutNewTab.jsm` service with a custom local file. This is working great with the two files containing this code:

autoconfig.js: ``` pref("general.config.filename", "mozilla.cfg"); pref("general.config.obscure_value", 0); ```

mozilla.cfg: ``` // Custom firefox config

let { classes:Cc, interfaces:Ci, utils:Cu } = Components;

try {

 Cu.import("resource:///modules/AboutNewTab.jsm");
 let newTabURL = "file:///home/vallode/Documents/test/index.html";
 AboutNewTab.newTabURL = newTabURL;

} catch(e) { Cu.reportError(e); } ```

I have been attempting to use the `gBrowser` global to add an event listener to the new tab opening, but with no success. Could anyone point me in the right direction for something like this?

Hi everyone, I am having trouble getting my custom new tab page to be focused when opened (instead of the address bar). I am currently using the `autoconfig.js` + `mozilla.cfg` approach to overriding the `AboutNewTab.jsm` service with a custom local file. This is working great with the two files containing this code: autoconfig.js: ``` pref("general.config.filename", "mozilla.cfg"); pref("general.config.obscure_value", 0); ``` mozilla.cfg: ``` // Custom firefox config let { classes:Cc, interfaces:Ci, utils:Cu } = Components; try { Cu.import("resource:///modules/AboutNewTab.jsm"); let newTabURL = "file:///home/vallode/Documents/test/index.html"; AboutNewTab.newTabURL = newTabURL; } catch(e) { Cu.reportError(e); } ``` I have been attempting to use the `gBrowser` global to add an event listener to the new tab opening, but with no success. Could anyone point me in the right direction for something like this?

Giải pháp được chọn

I've had good success using the following defined in my mozilla.cfg

  // Auto focus new tab content
  try {
   Cu.import("resource://gre/modules/Services.jsm");
   Cu.import("resource:///modules/BrowserWindowTracker.jsm");
  
   Services.obs.addObserver((event) => {
    window = BrowserWindowTracker.getTopWindow();
    window.gBrowser.selectedBrowser.focus();
   }, "browser-open-newtab-start");
  } catch(e) { Cu.reportError(e); }
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I've had good success using the following defined in my mozilla.cfg

  // Auto focus new tab content
  try {
   Cu.import("resource://gre/modules/Services.jsm");
   Cu.import("resource:///modules/BrowserWindowTracker.jsm");
  
   Services.obs.addObserver((event) => {
    window = BrowserWindowTracker.getTopWindow();
    window.gBrowser.selectedBrowser.focus();
   }, "browser-open-newtab-start");
  } catch(e) { Cu.reportError(e); }