Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I save login names without saving passwords?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want Firefox to auto-fill login names for sites I visit often, but I don't want it to save the passwords for those sites.

Giải pháp được chọn

You would have to use a form fill extension to store only the username. because in the Firefox Password Manager you can only store a username and password pair (the username can be empty to support a password only login form, but the password can't be empty).
You can possibly store a (one letter) fake password and create a login block exception to prevent Firefox from asking to update the fake password.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You would have to use a form fill extension to store only the username. because in the Firefox Password Manager you can only store a username and password pair (the username can be empty to support a password only login form, but the password can't be empty).
You can possibly store a (one letter) fake password and create a login block exception to prevent Firefox from asking to update the fake password.