Search Support

Beware of phishing attacks: Mozilla will never ask you to call a number or visit a non-Mozilla website. Please ignore such requests.

Learn More

No audio in Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mick

more options

I run Firefox in Ubuntu 18.04.4. Sometime yesterday audio went away in Firefox. I still have audio on Chrome. I have tried disabling add-ons, clearing cache (including cookies), resetting Firefox back to default, and have checked my preferences, Nothing works. What is next?

Giải pháp được chọn

Hello David, perhaps the solution of this support thread helps

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

All Replies (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello David, perhaps the solution of this support thread helps

Helpful?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.