Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No audio in Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mick

more options

I run Firefox in Ubuntu 18.04.4. Sometime yesterday audio went away in Firefox. I still have audio on Chrome. I have tried disabling add-ons, clearing cache (including cookies), resetting Firefox back to default, and have checked my preferences, Nothing works. What is next?

I run Firefox in Ubuntu 18.04.4. Sometime yesterday audio went away in Firefox. I still have audio on Chrome. I have tried disabling add-ons, clearing cache (including cookies), resetting Firefox back to default, and have checked my preferences, Nothing works. What is next?

Giải pháp được chọn

Hello David, perhaps the solution of this support thread helps

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello David, perhaps the solution of this support thread helps