Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Set a default (english) language for the address bar

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 46 lượt xem
more options

Hello.

I wish to set a default language for the address bar to be different from the current system language I use within the browser. I often switch between Hebrew and English languages withing my browser in different websites, but I wish the address should always default to English. It should not be affected from my language change. It's rare to use other languages than English in the address bar. And it will be great if there was a clear indication of what language is on near the address bar instead of typing and being "surprised/annoyed" and switching back to English.