Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox has stopped saving my logins

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Heavymetalkid

more options

Hi, until recently if I logged into a site I'd used previously the name would appear after a letter or two and I could quickly log in. This has stopped happening, can you help please?

Giải pháp được chọn

Hi,

Start Firefox in Safe Mode by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh).

Thanks.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Is auto-fill still enabled ?

Did you try to use "Fill Login" and "Fill Password" in the right-click context menu ?

more options

Hi and thanks for your help. Autofill Logins etc is enabled, but previously used sites are not being filled in blue in my address bar. Just updated Avast free, not sure if that's linked to it.

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

Start Firefox in Safe Mode by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh).

Thanks.
more options

Many thanks to you all for your help, all ok now.