Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i turn bulit-in firefox ad blocker off? i want to see google ads when i search on somthing

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

As you see in the image when i search on something on google Firefox blocks the ads i want to turn it off? i already turned off enhanced tracking protection but still blocking them

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Are there settings in Google Search for that?

more options

RobertJ said

Are there settings in Google Search for that?

what do you mean?

more options

Could you post a comparison image from the browser that displays the way you want it to?

Also, generally speaking, Firefox doesn't block ads in Google results on Google's own site. The Enhanced Tracking Protection feature may block Google ads on other companies' sites. Sounds as though you already addressed that, but for the sake of completeness: To manage ETP, check for a shield icon toward the left end of the address bar. More info: Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop.