Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't update FF 72.0.2 to 73.0.1

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi booya

more options

When I click Update, 13,2 MB are downloaded, then immediately another 53,7 MB and after that message appears like - Firefox can't update to the latest version. I disabled all extensions. Are there other solutions besides installing the application again? Surely, after such an operation, I have to reconfigure something again :(

Can I at least find out the reason why this is happening? Maybe some logs?

Giải pháp được chọn

Problem resolved. In the profile folder, which was located at с:\Program Files\Firefox\def-user, there was a symbolic link to the cache folder, which led to a nonexistent directory.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Problem resolved. In the profile folder, which was located at с:\Program Files\Firefox\def-user, there was a symbolic link to the cache folder, which led to a nonexistent directory.

Được chỉnh sửa bởi booya vào