X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Mozilla Supported on Mac OS Catalina ?

Được đăng

Wondering if Mozilla Supported on Mac OS Catalina ?

Thank you

Wondering if Mozilla Supported on Mac OS Catalina ? Thank you

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

Thông tin chi tiết

Chris Ilias
  • Moderator
357 giải pháp 1952 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Yes ☺️

Yes ☺️
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.