X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to find primary email address of firefox account with secondary email address?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
Được đăng

I have a Firefox Sync account since Firefox Sync has been introduced. I changed my primary email address at a time, when Firefox Sync did not support changing email addresses. I now checked to see if changing email addresses was possible and indeed, you can now add a secondary email address and switch it to be the primary one. So I tries to add my current email address as a secondary, but it fails with "This email was already verified by another user". I thought that maybe I had created an additional Firefox Sync account with the new email address and tried to log in with it, but that fails with "Primary account email required for sign-in". I am not aware of any other account and I checked my mailboxes (including the trash) to see if I have any registration or account change emails, but I cannot find anything. And given that fact, that I changed the email address before secondary emails were I think I also cannot see how it would even be possible.

Is there anyway to find the primary email address (or the account) using only a secondary email address?

If that is not possible, I'd like to have the secondary email address removed from whatever account it is attached to. I can proof I'm the only owner of that address. Would that be possible?

I have a Firefox Sync account since Firefox Sync has been introduced. I changed my primary email address at a time, when Firefox Sync did not support changing email addresses. I now checked to see if changing email addresses was possible and indeed, you can now add a secondary email address and switch it to be the primary one. So I tries to add my current email address as a secondary, but it fails with "This email was already verified by another user". I thought that maybe I had created an additional Firefox Sync account with the new email address and tried to log in with it, but that fails with "Primary account email required for sign-in". I am not aware of any other account and I checked my mailboxes (including the trash) to see if I have any registration or account change emails, but I cannot find anything. And given that fact, that I changed the email address before secondary emails were I think I also cannot see how it would even be possible. Is there anyway to find the primary email address (or the account) using only a secondary email address? If that is not possible, I'd like to have the secondary email address removed from whatever account it is attached to. I can proof I'm the only owner of that address. Would that be possible?

Được chỉnh sửa bởi Phillip Schichtel vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.