Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

As per US-CERT "Mozilla has released security updates". my version Firefox Quantum 69.0 64bit

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

As per US-CERT "Mozilla has released security updates". but when I click on Help and About it shows Firefox is updated. Does this mean there is no need of update version I am using?

Any help will be appreciated. Thank you Ari

Giải pháp được chọn

Hi Ari94, You are using the current Firefox version. When you visit Help -> About Firefox Click on the What's New! You will be taken to the See what’s new in Firefox! page for information of the update including Security Fixes.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Ari94, You are using the current Firefox version. When you visit Help -> About Firefox Click on the What's New! You will be taken to the See what’s new in Firefox! page for information of the update including Security Fixes.