Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hiding addons

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 110 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Damen

more options

I have multiple add-ons. I am using their functionality but I would like to hide them so it only shows 2 of them, without losing the effect of the others. How do I do that?

Giải pháp được chọn

What add-ons is this about?

If this is about icons on the Navigation Toolbar then use customize mode to drag them to the overflow area or move them to the palette window.

You can also do this in normal mode via the right-click context menu. If you right-click a toolbar item in normal (non-customize) mode then you can remove this item from the toolbar.

  • "Remove from Toolbar" will remove this item from the Navigation Toolbar and moves it to the Customize palette ("3-bar" Firefox menu button -> Customize)
  • "Move to Menu" will move this item to the "3-bar" Firefox menu button drop-down list
  • "Move to Toolbar" in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list will move this item to the toolbar
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

What add-ons is this about?

If this is about icons on the Navigation Toolbar then use customize mode to drag them to the overflow area or move them to the palette window.

You can also do this in normal mode via the right-click context menu. If you right-click a toolbar item in normal (non-customize) mode then you can remove this item from the toolbar.

  • "Remove from Toolbar" will remove this item from the Navigation Toolbar and moves it to the Customize palette ("3-bar" Firefox menu button -> Customize)
  • "Move to Menu" will move this item to the "3-bar" Firefox menu button drop-down list
  • "Move to Toolbar" in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list will move this item to the toolbar